Nieuws SV AVRM

Sportkantines dicht

(Bron: KNSA)

Eén van de aangescherpte maatregelen van het Nederlands kabinet in verband met de coronacrisis, is de sluiting van sportkantines; een maatregel die ingaat op dinsdag 29 september om 18.00 uur. De maatregel blijft in ieder geval de komende drie weken van kracht.

Voor schietsportverenigingen betekent deze maatregel dus dat zij hun kantine moeten sluiten, dat er van die kantine dus geen gebruik meer gemaakt mag worden en er dus geen consumpties meer verstrekt mogen worden.

De sluiting van de kantines heeft geen gevolgen voor de schietsportbeoefening; leden van schietsportverenigingen kunnen gewoon de schietsport blijven beoefenen.

Het bijwonen door toeschouwers is niet toegestaan.

knsa

Overlijden van ons lid Eduard Rodigas

Zojuist het bericht binnen gekregen, dat ons lid Eduard Rodigas is overleden.

Eduard Rodigas heeft zich altijd belangeloos in gezet voor de schietsport, ook destijds al voorzitter van de NPSA.

Hij is zelfs op bezoek geweest bij de toenmalige minister van Jusitie dhr. Opstelten, we zijn hem ook zeer dankbaar voor alles wat hij voor de schietsport heeft gedaan.

Wij wensen de familie Rodigas heel veel sterkte, nu en in de toekomst.

Het is een groot verlies.

Bestuur SV AVRM.

Eduard Rodigas

CDA stelt Kamervragen over de e-screener na rechterlijke uitspraak

(Bron: KNJV)

CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam stelt naar aanleiding van de recentelijk rechterlijke uitspraak vragen aan de minister van Justitie over de e-screener. Die rechtszaak draaide om de beslissing van korpscheftaken om geen jachtakte te verlenen na een negatieve uitslag van de e-screener. Zelfs nadat de jager ‘contra-expertise’ kon indienen die de uitslag van de e-screener teniet deed werd er geen jachtakte verleend. De jager werd door de rechter in zijn gelijk gesteld. De Jagersvereniging is nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z15613&did=2020D33740

Kritiek op instrument
Kamerlid Van Dam is al sinds de invoering van de e-screener kritisch op het instrument en het gebruik ervan door de politie. Deze rechterlijke uitspraak ziet hij als verdere kritiek op de e-screener. Hij stelt dat met deze uitspraak ‘de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener [is] weggevallen’. De Jagersvereniging is dit met hem eens. De e-screener komt neer op automatische besluitvorming en dit is verboden bij wet.

Extra drempel
Van Dam stelt ook vragen over de waarde van de contra-expertise, het advies van een expert die de jager kan inbrengen tegen een negatieve uitslag van de e-screener. In de door Van Dam aangehaalde rechtszaak was deze zonder argumentatie aan de kant geschoven door de politie. De hoge kosten (~€1500,-) kunnen een extra drempel zijn voor jagers die hun jachtakte willen aanvragen, net zoals de e-screener zelf. Ook wilt hij van de minister duidelijkheid hebben waar jagers deze contra-expertise kunnen opvragen. Van Dam vraagt ook aandacht voor groepen van mensen die moeite kunnen hebben met het afnemen van een computertest: ouderen, digibeten, laaggeletterden en dyslectici.

De vragen:

Vraag 1
Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener? (1)

Vraag 2
Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

Vraag 3
Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?

Vraag 4
Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?

Vraag 5
Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contra-expertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contra-expertise kunnen aanvragen?

Vraag 6
Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

Vraag 7
Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

Vraag 8
Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

Vraag 9
In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

Vraag 10
Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

Vraag 11
In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de e-screener moeten afleggen?

Vraag 12
Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?

Vraag 13
Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?

Vraag 14
Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?

Vraag 15
Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat:“Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”

Vraag 16
Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?

Vraag 17
Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?

Vraag 18
In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door de bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?

Vraag 19
Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?

Vraag 20
Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?

Vraag 21
Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?

Vraag 22
Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?

Vraag 23
In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?

Vraag 24
Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiverings-proces in Nederland?

(1) ECLI:NL:RBNNE:2020:2792-Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2020 / LEE 20/2157

Jagersvereniging in gelijk gesteld in rechtszaak e-screener: korpschef moet nieuwe jager tóch onmiddellijk jachtakte verlenen

(Bron: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

Amersfoort –Eind juli spande de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging namens één van haar leden een rechtszaak aan tegen de korpschef van politie, eenheid Noord-Nederland. Nadat ons lid eerder een negatieve uitslag kreeg op de e-screener won hij volgens de instructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid een contra-expertise in. Daaruit bleek dat hij prima geschikt is om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben. Toch vond de korpschef dat het positieve oordeel van de psychiater onvoldoende reden was om de nieuwe jager alsnog een jachtakte toe te kennen.

Dit was voor de afdeling juridische zaken van de Jagersvereniging aanleiding om de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen. En met succes: de rechter oordeelde dat de korpschef ‘onmiddellijk’ de nieuwe jager zijn jachtakte moest verlenen. Dit is de eerste keer dat een rechter uitspraak doet over het gebruik van  de e-screener bij eerste aanvragers van een wapenverlof. Daarom verwacht de Jagersvereniging dat deze uitspraak ook voor toekomstige aanvragers van groot belang zal zijn.

‘Computer says no’ niet voldoende voor weigeren jachtakte

In de uitspraak stelde de rechter de Jagersvereniging op meerdere punten (voorlopig) in het gelijk. Zo ging de rechtbank mee in de gevraagde ‘correctie’ van de beslissing van de korpschef om ondanks het duidelijke tegenrapport van de psychiater vast te houden aan het weigeringsbesluit op grond van de testuitslag op de e-screener. De korpschef zou zich tijdens het proces van de aanvraag ‘onvoldoende kunnen vergewissen’ van de manier waarop de e-screener, een computertest, tot de uitslag komt. En daarmee fungeert de e-screener als een ‘black box’; een term die de rechter in de zitting ook gebruikte. ‘Computer says no’, een term die de rechter ook noemde, is dus vanaf nu niet meer voldoende voor afwijzing.

Extra capaciteit bij ministerie voor opvangen beroepsprocedures

Niemand kan inzicht geven in hoe de computertest tot zijn oordeel komt. Maar in de praktijk handelt de korpschef wel naar de uitslag. Dat is voor de Jagersvereniging vanaf het begin een zeer belangrijk punt van kritiek op de e-screener geweest. Uit vrijgegeven stukken blijkt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid rekening houdt met een relatief hoog aantal beroepsprocedures van nieuwe jagers aan wie op basis van de uitslag van de computertest een jachtakte geweigerd wordt. Het mininsterie heeft daar zelfs extra mensen voor aangenomen.

Oordeel echte expert terzijde geschoven

Ook blijkt uit de documentatie dat men er rekening mee houdt dat een aantal nieuwe aanvragers onterecht de dupe gaat worden van de e-screener. Dat noemt men eufemistisch: de ‘fout positieve scores’. In de praktijk komt het er op neer, dat onschuldige burgers door de overheid onterecht een stempel krijgen opgeplakt. Bij deze gang van zaken zette de Jagersvereniging van meet af aan grote vraagtekens. Toen in deze zaak ook nog bleek dat zelfs het oordeel van een echte expert terzijde werd geschoven, was de maat vol en besloten wij samen met ons lid naar de rechter te stappen.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Lot van een individu niet in handen van een computertest’

Directeur Laurens Hoedemaker is content met deze uitspraak. ‘De uitspraak is belangrijk voor de persoon in kwestie; daarmee wordt hij in het gelijk gesteld want het is niet niks om door een computer dit stempel onterecht te krijgen opgeplakt. De uitspraak is echter ook – omdat het de eerste rechtszaak is – belangrijk voor alle volgende nieuwe aanvragers van jachtaktes. De politie komt vanaf nu niet meer weg met een ongemotiveerd besluit om een akte te weigeren; de rechter zal in het vervolg altijd verlangen dat de korpschef zijn besluit moet onderbouwen. En dat is volledig terecht. Het kan niet zo zijn dat het lot van een individu in handen ligt van een computertest die als black box fungeert en vervolgens degene die hieraan een besluit ontleent, zich niet nader hoeft te verklaren.’

E-screener van tafel

Voor de Jagersvereniging is hiermee de kous niet af. Al direct na de invoering van de e-screener op 1 oktober 2019 pleitte de vereniging – samen met de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) – voor het opheffen van de e-screener. Het instrument werd ingevoerd met het in beginsel nobele doel om te beoordelen of mensen psychisch in staat zouden zijn om de beschikking te hebben over een jachtvuurwapen. Dit naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn, een misdaad begaan door een psychisch gestoorde man die door de politie onterecht een wapenverlof kreeg toegekend.

Door interventie van de Jagersvereniging en de KNSA besloot het ministerie vier weken na invoering om de e-screener voor alle bestaande jagers op te schorten met twee jaar; nieuwe jagers moesten nog wel de e-screener invullen.

Hoedemaker: ‘E-screener is en blijft een volledig ongeschikt middel voor screening’

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Ondanks de positieve uitslag van deze rechtszaak en het eerder opschorten van het gebruik ervan voor bestaande verlofhouders zijn wij nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet. Het is en blijft een volledig ongeschikt middel om iets te meten wat met een computertest niet te meten is. Wij zijn voorstander van screening maar het politiekorps beschikt al over voldoende, geschikte middelen om wél een goede screening te kunnen doen. Dat blijkt wel uit het feit dat het aantal jagers dat betrokken is bij misdaden met jachtvuurwapens al enkele decennia nihil is. Als de politie die middelen in Alphen aan den Rijn correct had toegepast had de dader nooit een wapenverlof gekregen. Graag gaan we met het ministerie in gesprek om te komen tot een werkbaar geheel waarbij de menselijke maat blijft bestaan.

knjv

Meer artikelen...

 1. Extra corona maatregelen schietlocatie SV De Flint - Belfeld
 2. Overlijden van ons oud lid Theo Vervoort
 3. Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd middels een verlengingsbesluit
 4. Schieten met de SIG 550
 5. Schieten met de SIG 516 CQB
 6. Schieten met de Heckler & Koch MR-223
 7. Schieten met de Armalite AR-10
 8. Schieten met de Heckler & Koch G3
 9. Schieten met de FN FNC
 10. Interessant nieuws uit Tsjechië?
 11. E-screener voor nieuwe aanvragen
 12. Totaaloverzicht KNSA gereglementeerde disciplines
 13. Uitleg wetswijziging 2019 als gevolg van implementatie EU-richtlijn van 2017
 14. Lijst met kenmerken van wapens die voor de beoefening van de schietsport ongewenst zijn
 15. Schieten met de Heckler & Koch SL-8
 16. Schieten met de Mosberg M500 shotgun kaliber 12
 17. Schieten met de SIG 550 .223R
 18. Schieten met de Browning Hi-Power 9mm
 19. Schieten met de Barrett M82A1 .50BMG
 20. Ledenvergadering SV AVRM voorlopig uitgesteld!
 21. Schieten met de FEG semiautomaat 5.56x45
 22. Schieten met de ARM Galil semiautomaat .223R
 23. Schieten met de Izhmash TIGR snipergeweer .308win
 24. Vergunningen en verloven Politie Limburg
 25. Mededeling van baanbeheerder SV de Flint - Belfeld
 26. Groen licht voor binnen-schietbanen en sportkantines
 27. Schietsportspecifiek Protocol definitief
 28. Berichtgeving baanbeheerders Belfeld en Venray ivm heropening schietbanen
 29. Bijscholing ‘Training geven 1,5 meter’
 30. Top 10 Aanvalswapens
 31. Tarieven wapen verloven
 32. Binnenschietbanen per 1 juli 2020, onder voorbehoud, weer open
 33. Hier zou de focus moeten liggen. Illegale wapens.
 34. Sponsoren SV AVRM
 35. Phoenix-Advisory: Adviseur wapenbeleid & beheer
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren